اعلام وصول پته های گمرکی که وارد انبار شده اند و همچنین ایجاد پته برای خروج و انتقال کالا از انبارها

ویدیو آموزشی

ابتدا با رفتن به سامانه ای پی ال به آدرس اقدام به گرفتن یوزر پسورد میکنیم سپس طبق ویدیو ادامه میدهیم

ابتدا با رفتن به سامانه ای پی ال به آدرس اقدام به گرفتن یوزر پسورد میکنیم سپس طبق ویدیو ادامه میدهیمابتدا با رفتن به سامانه ای پی ال به آدرس اقدام به گرفتن یوزر پسورد میکنیم سپس طبق ویدیو ادامه میدهیمابتدا با رفتن به سامانه ای پی ال به آدرس اقدام به گرفتن یوزر پسورد میکنیم سپس طبق ویدیو ادامه میدهیمابتدا با رفتن به سامانه ای پی ال به آدرس اقدام به گرفتن یوزر پسورد میکنیم سپس طبق ویدیو ادامه میدهیمابتدا با رفتن به سامانه ای پی ال به آدرس اقدام به گرفتن یوزر پسورد میکنیم سپس طبق ویدیو ادامه میدهیمابتدا با رفتن به سامانه ای پی ال به آدرس اقدام به گرفتن یوزر پسورد میکنیم سپس طبق ویدیو ادامه میدهیمابتدا با رفتن به سامانه ای پی ال به آدرس اقدام به گرفتن یوزر پسورد میکنیم سپس طبق ویدیو ادامه میدهیمابتدا با رفتن به سامانه ای پی ال به آدرس اقدام به گرفتن یوزر پسورد میکنیم سپس طبق ویدیو ادامه میدهیمابتدا با رفتن به سامانه ای پی ال به آدرس اقدام به گرفتن یوزر پسورد میکنیم سپس طبق ویدیو ادامه میدهیمابتدا با رفتن به سامانه ای پی ال به آدرس اقدام به گرفتن یوزر پسورد میکنیم سپس طبق ویدیو ادامه میدهیمابتدا با رفتن به سامانه ای پی ال به آدرس اقدام به گرفتن یوزر پسورد میکنیم سپس طبق ویدیو ادامه میدهیمابتدا با رفتن به سامانه ای پی ال به آدرس اقدام به گرفتن یوزر پسورد میکنیم سپس طبق ویدیو ادامه میدهیم

ویدیو های مرتبط